Numrungstore.com

ตะกร้า 0
ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ numrungstore.com มีดังนี้: การใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้ต้องรักษาความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของตนเองและไม่แบ่งปันรหัสผ่านกับผู้อื่น การสั่งซื้อสินค้า การสั่งซื้อสินค้าต้องทำผ่านเว็บไซต์ numrungstore.com เท่านั้น ผู้สั่งซื้อต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อจัดส่งสินค้า การสั่งซื้อสินค้าจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การชำระเงิน numrungstore.com รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและโอนเท่านั้น การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อระบบได้ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การจัดส่งสินค้า numrungstore.com จัดส่งสินค้าให้ภายในเขตพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น การจัดส่งสินค้าจะใช้บริการจัดส่งของบริษัทชั้นนำเท่านั้น การจัดส่งสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ